بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 30 آبان 1389

دریاچه ي ارومیه، معلول انقلاب

گفتم که حيف از درياچه ي رضائيه.
آهي کشيد و گقت:
رضائيه ي سابق!
گفتم: بله. حيف از درياچه ي اروميه!
آهي کشيد و گفت:
درياچه ي سابق!

دریاچه ارومیه، معلول انقلاب
آبت به رنگ خون، خونت به رنگ آب

امروز در جزایر تو هر پرنده ای
همراه هر چرنده به تشویش و اضطراب

در چند ساله ای که غنی شد اورانیوم
آب تو شد به تیرگی فاضلاب قم

بودت هزار لطف شفابخش در لجن
این روزها لجن، شده سرمایه ی سخن

در تو نه خاویار و نه ماهی دریغ و درد
پس یک قران حکومتشان خرج تو نکرد

هان ای نگین آبی دست محیط زیست
آنجا کسی به فکر نگهداری تو نیست

دریاچه ی ارومیه جان تو در عذاب
باید گذاشت عکس ترا نیز توی قاب

چیزی نمانده تا که تو هم مثل من شوی
یک بخش بی نتیجه ز خاک وطن شوی

خشکیده تشنه خسته نمکزار در سکوت
غمگین شدم برای تو.
.......................... امضا: کویر لوت

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی