بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 26 آبان 1389

نظم نوين روحانيت در ايران - مهدي خلجي

کتابي برايم رسيده که دريغم ميآيد تنها بخوانمش. کافي است اندکي با سابقه ي مهدي خلجي و انديشه ي ديروز و امروز او آشنا باشيد. خلاصه اش اينکه تحصيلات را از حوزه ي علميه قم آغاز کرده و در سوربن پاريس ادامه داده!
در شناسنامه ي کتاب که مجموعه ي چند رساله است تعداد کلمات کتاب ثبت شده! (32480) شايد نويسنده خوف دارد که در چاپ هاي قاچاقي کتابش در ايران، قانون «نه يک کلمه کمتر، نه يک کلمه بيشتر»ش را بهم بزنند.
«کتاب آيدا» در بوخوم آلمان،‌ - که وسواس انتشار دارد - چاپ اول اين کتاب را درآورده.
aidabook@freenet.de

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی