بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 10 آبان 1389

براي آگاهي عموم

« ...... کسی نيست که نداند که بعد از وقايع پانزده خرداد سال گذشته من هم مانند بسياری از ايرانيان بليط خود را لغو کردم و منبعد قادر به بازگشت به وطنم نيستم. ...»
از پاسخ احمد صدري به مهدي اصلاني و ايرج مصداقي.
متعاقبا عده اي از هموطنان با مراجعه به دفتر اصغرآقا اظهار داشتند که آنها هم خبر نداشتند که آقاي صدري بليت خود را لغو کرده. اضافه کنيم که ما اصغرآقايي ها خودمان هم نميدانستيم، با اينکه خيال ميکنيم کسي هستيم. ضمن اينکه هنوز بر ما محقق هم نشده که کسي که بليت خود را لغو کند بطور اتوماتيک منبعد قادر به بازگشت به وطن نيست.
محض آگاهي عموم عرض شد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی