بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 7 آبان 1389

هان اي شرم! سرخي ات پيدا نيست.

شکسته استخوان داند بهاي موميايي را. مهدي اصلاني و ايرج مصداقي، دو زندان کشيده ي سال بسيار، حق دارند که نقاب از چهره ي اسلامبازان انقلابي! پس بزنند. به ويژه آنجا که دين-آويزان هاي مکتبي، براي همديگر قلاب ميگيرند که از ديوار فيلسوفي چون آرامش دوستدار بالا بروند تا به حياط خلوت هابرماس بپرند. - در «اخبار روز»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی