بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 6 مهر 1389

پاپ و اسلام

پاپ گفت اسلام دین مورد تکریم ماست
چونکه مانند مسیحیت به فرمان خداست

ای مسلمانان خدا را، زودتر ردش کنید
پس دهیدش پول نفت و پول بنزین هرچه خواست

من مسلمانزاده، میدانم که پاپ بچه باز
اين سفر بهر دو تا طفلان مسلم کرده راست

هادي خرسندي

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی