بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 5 مهر 1389

محمد خاتمی و شير دو دوزه باز ناصرالدينشاه

آقای خاتمی همچنین افزوده است: «آنان که واقعاً از این رفتارها بیزارند این انتظار را از آنان داریم که برای دفاع از واقعیت سپاه و بسیج آشکارا موضع بگیرند، البته آرام و محترمانه، و نگذارند نهادهای انقلابی لطمه ببینند. چرا هم‌رزمان همت و باکری فریاد نمی‌زنند؟».
قربان. منتظرند شما ميزان بلندي و کوتاهي فرياد آرام و محترمانه را تعيين فرمائيد که يکوقت خداي نکرده فرياد ناآرام زده نشود و کسي جيغ غيرمحترمانه نکشد و نهادهاي انقلابي لطمه نبيند و گوشه رژيم سائيده نشود و براي شير ناصرالدينشاه گرفتاري پيش نيايد.
ميگويند ناصرالدينشاه شيري داشت که هربار عربده ميکشيد بادي نيز در ميداد. از شيربان پرسيد چرا عربده ميکشد؟ گفت براي اينکه دشمن بترسد. پرسيد چرا پس باد در ميدهد؟ گفت منظورش اين است که مخلص اعليحضرت هم هستيم!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی