بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 23 شهريور 1389

طفل سر راهي - سروده ي تازه

ما طفل سر راهی زائوی زمانیم؟
یا سفته‌ی واخواستی بانک جهانیم؟

دردا که پس از شصت سده، ملت نوزاد
محتاج به پستانک آقای فلانیم!

ما طفل سر راهی زائوی زمانیم؟
یا سفته‌ی واخواستی بانک جهانیم؟

دردا که پس از شصت سده، ملت نوزاد
محتاج به پستانک آقای فلانیم!

گه تاج به سر در پی عمامه و گاهی
عمامه به سر در طلب تاج کیانیم

گه در صدد بردن یک خر به سر بام
گاهی به تکاپوی پس آوردن آنیم

هر لحظه گریزان ز ستونی به ستونی
آنگاه دوباره پی تغییر مکانیم

هرجا سخن شربت و حلواست، کناریم
هرجا که کتک کاری و دعوا به میانیم

غمخوار حسینیم در اعصار گذشته
وقتی خودمان خون به جگر تشنه لبانیم

با آنهمه همت همه درگیر نحوست
با اینهمه ثروت پی یک لقمه‌ی نانیم

ما رستم جاخورده ز دیویم و هیولا
ما آرش وارفته‌ی بی تیر و کمانیم

گه خنده زنان بر جوک قزوینی و رشتی
دلخوش به دروغیم و طرفدار چاخانیم

گه غمزده زندانی کهریزک ایام
درمانده و پرپر شده و دل نگرانیم

با اینهمه داریم امیدی به سرانجام
ای محتسبان، ما همگی پیرمغانیم!

ما نسل شکستیم و دل آزرده که امروز
دلبسته به پیروزی این نسل جوانیم

ما شاهد سرسبزی بستان امیدیم
ما ناظر پرباری باغ هیجانیم

ما ملت سبزیم که بی مبصر و رهبر
دنباله رو عزم جوانان و زنانیم

بادا که به آزادی خود دست بیابیم
ما تشنه‌ی آن جانب سرچشمه روانیم

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی