بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 9 شهريور 1389

خط فقر

آدمی دیدم که حالش بد شده
خط فقر از گیجگاهش رد شده

چهره‌اش اخمی شده از خط فقر
معده‌اش زخمی شده از خط فقر

گفت فقرت فخر تو باشد یکی
کو رمق تا پاسخش گوید زکی

آدمی دیدم اسیر خط فقر
رفته تا اعماق زیر خط فقر

بر لب دریای نفت افتاده بود
اسم او آقای کورش زاده بود

پرتلند در ايالت اورگان - آمريکا

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی