بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 27 مرداد 1389

ای خلق بجنبیم که لولو ممه را برد

ای خلق بجنبیم که لولو ممه را برد
گفتیم که یکخرده ببر٬ او همه را برد

گفتیم که یک قاشق از این آش بفرما
این مرد طمعکار گدا قابلمه را برد

گفتیم که یک بره از این گله تو بردار
با هنگ و سپاه آمد و کلاْ رمه را برد

ای خلق بشوریم بر این ارتش لولو
آموزه بگیریم ز منصور اسانلو !

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی