بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 23 مرداد 1389

دیالوگ سال

رئیس قوه ی قضاییه: رئیس جمهور باید مودب و فاخر حرف بزند.
رئیس جمهور: کسی که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی