بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 9 مرداد 1389

کشتار تابستان 67، نسل کشی و جنایت علیه بشریت

در بیست و دومین سال جوانکشی رژیم٬ بنیاد برومند فشرده گزارش جفری رابرتسون را با ترجمه فارسی منتشر میکند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی