بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 30 تير 1389

سبزهای مغز پسته ای صداقت ندارند

سبزهای مغز پسته ای عزیز (رفسنجانی٬ میرحسین٬ خاتمی .... و ..... دکتر سازگارا و دکتر نوری زاده .... و ....) که خودشان را به سبز مردمی میچسبانند٬ لطفاْ قبل از بازگشت به دوران طلائی کشتارها٬ قدری مراعات اخلاق مطبوعاتی را بکنند. این یک نمونه ریاکاری.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی