بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 26 تير 1389

شهبانو مرا به آقای میتران وزیر فرهنگ فرانسه معرفی میکند.

EM.Dr.Shafa.Hadi.jpg
مراسم بزرگداشت شجاع الدین شفا در پاریس
داریوش شفا و شاهپور غلامرضا در راست و چپ عکس.
شرح مراسم را دارم تایپ میکنم. (تایپیست ما شوهر کرد رفت.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی