بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 8 خرداد 1389

متن دفاعیات جنایتکاران امروز در دادگاه فردا

طنز خوبی شد. خودمان هم خوشمان آمد. در «گویانیوز»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی