بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 5 خرداد 1389

چنین کنند بزرگان ....

" ...... در باره نام کوچک آقای بختیار خطا کردم. همان گونه که نوشتید از مجادله در باره نام او خبر نداشتم و نمی دانستم که فقر سیاسی و فکری برخی را تا حد ابتذال به سقوط کشانده است. درست همان است که شما نوشته اید. امیدوارم خوانندگان یادداشت این اشتباه را بر من ببخشند." فرج سرکوهی

فرج سرکوهی ضمن اینکه مقاله ارزشمند خود را فروتنانه "یادداشت" میخواند، تأئید میکند که از دسیسه های "بنی صدری" در این مورد بی خبر بوده است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی