بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 27 فروردين 1389

گفتگوی انچوچک با خاله رو رو .....

راهنمائی: عباراتی که خط زیرش آمده را، با همان لحن آشنای
آتیش ِ .....، سر ِ قلیونتم، بخوانید تا از ریل خارج نشوید! ممنون

محمود:
خاله رو، رو، رو ِرو، عدس پلو، شوید پلو، باقالی پلو،
چندماهه داری؟ خاله چرا نمیزائی؟
خاله:
خاله جون، حیرونتم، قربونتم، آتیش ِ .....، سر ِ قلیونتم،
غرقه در بلایم، خاله چه جوری بزایم؟
محمود:
خاله جون. با ما راه بیا. دوقلو بزا.
کار مضاعف کن. مارو غرقه در شعف کن.
بذار رهبری بخنده، مگه نرخ بچه چنده؟
خاله:
آخ رئیس جمهور ِ ما، پر زور ِ ما، نمک ِ ....ِ
غذای شور ِ ما، قابله گرونه، خاله تنها نمیتونه.
محمود:
خاله قربونت میرم، تومن میدم، دلار میدم. بچه‌تو .....
خودم فشار میدم، خیلی بیوفائی. خاله چرا نمیزائی؟
به خدا، خودم میشم قابله، نگاه میکنم از فاصله،
همین که، بچه اومد، یه ونگ که زد،
خِِر ِشو میگیرم، میدونی که مثل شیرم.
خاله:
خاله جون. بچه که بیاد، تربیت میخواد، مدرسه میخواد، اگه نه .....
گوساله بار میاد. مثل تو میشه. باهاتم قوم و خویشه!
محمود:
خاله من، نه شاخ دارم، نه دم دارم، عوضش ..... اورنیوم دارم،
به زودی .... بمب اتم دارم، به من اعتماد کن. خاله بچه‌تو زیاد کن.
خاله:
خاله جون، گمشو برو خبرت. بخوره اتمت تو سرت.
یه میلیونو بده پسرت. تو حقه باز پست، هرجور که هست،
میکشی ..... جوونهای مارو، میشناسیم ..... هدف شمارو،
حالا باز، جوون میخوای بکشی، تو با قتل جوونها خوشی
برو گور بابات، مردک لات، اینطرفا دیگه نیائی، نگی چرا نمیزائی!
محمود:
خاله رو، رو رو ِ رو، عدس پلو، لوبیا پلو، باقالی پلو،
بده اقلاً بخوریم خاله جون، برم خاله جونو قربون!
خاله:
خاله چقده وقیحی، الحق نوچه ی فقیهی.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی