بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 26 فروردين 1389

کنترل جمعیت به سبک احمدی نژاد

انچوچک گفتا که دارد جایزه تولید مثل
ما قوانین را به نفع بچه، شل خواهیم کرد

بعد جمعیت که از ما خواست حق زندگی
تازه آن را با خشونت کنترل خواهیم کرد

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی