بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 11 فروردين 1389

خرسندی با سران کودتا و سیراب از مجاهدین! (از "گویانیوز")

یک شخص محترمی از مطالب این سایت، - در سایت "گویانیوز" - نتیجه گرفته که من، هم هوای«سردمداران کودتا» را دارم، هم از مجاهدین «سیراب» میشوم. فعلاً جواب مختصر مرا (در «گویانیوز») بخوانید تا مفصلاً به او و امثال او در اینجا جواب عرض کنم. از ترس اینها دیگر به مجلس ختم هم نباید رفت. خصوصاً من که خیلی از این حرف‌ها ککم میگزد! (الان هم نگزیده، میخواهم دیگران را هم نگزد. چون دیدم یکی دو تن از دوستداران مرا کک شروع کرده بود به گزیدن!)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی