بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 11 فروردين 1389

شرفیابی توضیح‌المسائلی!

رفته بودم پیش آقا محترم با پای چپ
خدمت ایشان زدم قدری قدم با پای چپ

رفته بودم پیش آقا محترم با پای چپ
خدمت ایشان زدم قدری قدم با پای چپ

گفتم آقا گر شما را هست لاستیک نجات
همتی کن گشته کشور غرق غم با پای چپ

گفتم ارزاق عمومی رفته نرخش تا فلک
میبرد نصف حقوقت یک کلم با پای چپ

گفت آقا کرده این دولت تورم را مهار
گفتمش کرده مهارش هم ورم با پای چپ

گفتمش زحمتکشان هستند زیر خط فقر
جمله دزدانند بالای هرم با پای چپ

گفتمش یک عده جانی های قطاع الطریق
آمده جای هویدا و علم با پای چپ

دانه دانه گفتمش نشریه ها تعطیل شد
رفته زندان هرکه بود اهل قلم با پای چپ

گفتمش آزادی جنسی چرا باشد به بند
مرکز فحشا شده صحن و حرم با پای چپ

حضرتش توپید که اینها چه ربطش با شماست؟
پا شدم خارج شدم از محضرش با پای راست

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی