بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 9 فروردين 1389

نوروز به انگلیسی از تلویزیون غیرانتفاعی «ایران من»

An English narration describing the Iranian New Year and Haft Seen.
Produced and aired by Iran-e-Man (My Iran) TV, a non-profit and non-commercial weekly television
program produced in Portland Oregon. Host: Banafsheh Eshraghi, 1994.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی