بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 12 بهمن 1388

طنزهای تازه را دریابید

شاعر و طنزپرداز عزیزمان دکتر حمیدرضا رحیمی از کالیفرنیا خبر داد که هزل داتکام را بروز کرده و طنزهای سیاسی تازه دارد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی