بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 26 دي 1388

فارسی همچنان شکر است، خصوصاً به زبان پهلوی!

اطلاعیۀ دبیرخانۀ شاهزاده رضا پهلوی
دبیرخانۀ شاهزاده رضا پهلوی - پنجشنبه 24 دي 1388
هم میهنان عزیز،
اخیرا شنیده شـده است که افرادی بعنـوان نماینـدگان دبیرخانـۀ شاهـزاده رضا پهلوی با هم میهنان پنـاهجو در کشورهـای مختلف بخصوص در تـرکیه تماس گرفتـه و از آنان می خواهند که با اعلام آنکه از پشتیبانان شاهزاده رضا پهلوی هستند از مزایا و امکانات خاصی که در اختیارشان قرار داده میشود بهره جویند.
لازم است مجددا و موکدا به آگاهی هم میهنان گرامی رسانیده شود که این دبیرخانه در هیچ نقطه ای از جهان نماینده ندارد.
دبیرخانۀ رسمی شاهزاده رضا پهلوی با اطلاعات تماس بشرح زیر پاسخگو می باشد:
Address: P.O. Box 3........., US.A.
Tel: (001) 301-..... -Fax: (001).....9
E-mail:....@....i.net
ما که خوب نفهمیدیم قضیه چیست و مزایا و امکانات کدام است و اعلام آنکه از پشتیبانان شاهزاده میباشند به چه صورت است. بعد هم نفهمیدیم «دبیرخانۀ رسمی شاهزاده رضا پهلوی با اطلاعات تماس بشرح زیر پاسخگو می باشد:» چه معنی میدهد! تازه از کجا بفهمیم این ایمیلی که برامان آمده از طرف همان افراد نباشد که میخواهند ناغافل مزایا و امکانات خاصی در اختیارمان قرار دهند! (برای همین نقطه‌چین گذاشتیم.) خلاصه نه سر از اطلاعیه درآوردیم نه سر از طرز کار آن افراد حقه‌باز.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی