بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 20 دي 1388

غربت من در برنامه "امروزي‌ها": بي.بي.سي

مصاحبه‌‌ی علی همدانی با یک هادی خرسندی در رابطه با غربت که گفتم: "درد من این نیست که به ایران برگردم. شاید نخواهم برگردم. من میخواهم ایران به من برگردد."
در این برنامه شهبانو فرح پهلوی هم داشت یک مقدار خاک و گل را مشت و مال میداد که انگار خاک وطن بود! امروز برنامه را ندیدم. (آنونسش را دیده بودم) فردا دوی بعدازظهر لندن می‌بینم یا سه‌شنبه پنج بعدازظهر.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی