بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 دي 1388

بیش از این ای هموطن ول معطلی!

نسخه نهائی با تیتر «چه‌گوارا نیست گاندی نیز نیست» در سایت «گویا» آمده.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی