بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 27 آذر 1388

شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد ....

ببخشید مزاحم شدم. چیز مهمی نبود. داشتم یک تکه خاطرات میخواندم از آقای

مخملباف که خاطره‌ای تعریف میکند از گذشته‌ها و میگوید:
« ..... کسانی که با من سر آن سفره نان و هندوانه آن روز سه شنبه نشسته بودند همان کسانی بودند که چندی بعد با حکم حضرت آیت اله جنتی به دلیل اعتراض به دور شدن انقلاب از آرمان های اولیه اش از حوزه هنری اخراج شدند. این گروه ۱۵ نفر بودند. به جز من. یکی از آن ها سلمان هراتی بود که در تصادف ماشین کشته شد. یکی حسن حسینی بود که سال ها خانه نشین شد و دقمرگ شد و یکی قیصر امین پور که این روزها پس از مرگش برای او امامزاده می سازند و در زمان حیاتش با حکم جنتی اخراجش کردند و سالیان دراز مغضوب شد.»
عرض نکردم؟ چیز مهمی نبود. فقط من داشتم آقای مخملباف را با دوست عزیز آقای نوری‌زاده مقایسه میکردم. دکتر نوری‌زاده شاهدهائی که میاورد معمولاً صددرصدشان از دنیا رفته‌اند و هیچ مشکلی پیش نمیآید. اما شاهدهای آقای مخملباف فقط یک پنجم تلفات داده‌اند که ایشان هم فقط نام همان رفتگان را ذکر میکند که باز نعوذبالله مشکلی پیش نیاید. (مهم بود؟)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی