بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 22 آذر 1388

ما جمله مجیدیم !

ما غرق امیدیم - ما پیک نویدیم
در حمله به دشمن - مردان رشیدیم
با پوشش تازه - زن های جدیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما مرد جوانیم - همشکل زنانیم ....

ما غرق امیدیم - ما پیک نویدیم
در حمله به دشمن - مردان رشیدیم
با پوشش تازه - زن های جدیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما مرد جوانیم - همشکل زنانیم
در جنبش ملی - سبز از دل و جانیم
هرگز نشود کج - راهی که گزیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما اوج غروریم - برنا و جسوریم
در جنگ و ستیزه - با دولت زوریم
بیزار و فراری - زین جمع پلیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما مقنعه پوشیم - در جوش و خروشیم
با یک یک زن ها - ما دوش به دوشیم
از آنچه کشیدند - یکخرده کشیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما یک دل و یک جان - از فتنه گریزان
همفکر و همآواز - با دختر ایران
آزادی خود را - فریاد کشیدیم
ما جمله مجیدیم !

فردا که بیاید - این وضع نپاید
آزادی از این پس - در بند نباید
پس قفل طرف را - چون شاه کلیدیم
ما جمله مجیدیم !

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی