بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 21 آذر 1388

براي مجيد توکلي و روسري‌اش!

این ملت همدرد زن و مرد ندارد
جز درد وطن بر تن خود درد ندارد

مردیم و زن‌ستیم، زن‌ستیم که مردیم
همدردی و یکپارچگی فرد ندارد

اين نسل جوان وطن ماست که در دست
جز مشت گره کرده رهاورد ندارد

با دشمن بدکاره و سفاک به جنگ است
این سبز که پروائی از آن زرد ندارد

در راه دمکراسي تا خیمه‌ي دشمن
پیش آمده این خلق و عقبگرد ندارد

ما همدل و همجنس و همآواز مجیدیم
ای شام سیه ما فلق صبح سپیدیم

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی