بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 20 آذر 1388

داغ و تازه دارم سه‌بیتی!

از همه سو بوی الرحمان‌شان آیدهمی
بوی الرحمان ز جسم و جان‌شان آیدهمی

تازه‌گی‌ها رقص ورجه ورجه وقتی میکنند
ساز و آواز کک از تنبان‌شان آیدهمی

بوی الرحمان‌شان انگار که سرتاسری است
هم ز مشهد هم ز رفسنجان‌شان آیدهمی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی