بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 16 آذر 1388

احمد ای احمد زیدآبادی ....

سروده‌ی مرا راجع به روزنامه‌نگار آزاده حیف است نخوانده باشید. (حیفش از نظر زیدآبادی‌اش است)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی