بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 12 آبان 1388

انگيزه‌ي سبز مردم

هرآنجا که ملت جلو آمدي
رژيم از حقارت، عقبگرد کرد
چو انگيزه‌ي سبز مردم بديد
ز وحشت سراپاي خود زرد کرد!

صد البته منظور از «انگيزه‌ي سبز»، آن سبز سازگاري نيست که عمال اپوزيسيوني رژيم ميخواهند از زمين و هوا جا بيندازندش. ملت که جلوتر بيايد اينها را هم همراه ميرحسين‌شان بابت پادوئي اعدام‌ها به محاکمه ميکشد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی