بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 25 مهر 1388

اي رجائي, رجائي, کجائي .....

R.jpg

سروده ي کوتاه و تازه ي من در سايت "گويا" - سايت "بالاترين" هم آن را در بخش "سرگرمي ! ! !" گذاشته. کساني که دنبال سرگرمي ميگردند از "بالاترين" غفلت نکنند که موج پشيماني است!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی