بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 13 مهر 1388

اماما من بر آن سيماي .... از من نيست!

صبح اول صبحي ايميل داشتم از دوستم مينا اسدي که تعجب کرده بود که اين شعر!! از توست؟ ميناجان تعجب ات بجاست. از من نيست. نميتواند باشد.
رجوع ميدهم دوستان را به مقاله ي خودم "اين تيغ نه از بهر ستمکاريت دادند" در سايت "گويا"

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی