بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 2 شهريور 1388

با یاد جانباختگان کشتار سال 67

شعروسخن، تاتر، موسیقی و نمایش فیلم بازجوی عزیز
کاری از هادی خرسندی و حسین افصحی
با حضور: ایرج جنتی عطایی، حسن حسام
و هادی خرسندی ......
یکشنبه6 سپتامبر ساعت 7 - ورودیه – 2پوند
Polish Centre, 238- 246 King Street, London W6 9LP
پروانه سلطاني - تلفن: 07530151797-

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی