بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 30 مرداد 1388

رقص پر در باد

رقص پر در باد از قتل کبوتر گفت و رفت
قصه‌ي تلخ کبوتربچه را پر گفت و رفت ......
. . . . . . . . . . . . . سروده‌ي تازه - طنزي تلخ - در «گويا"

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی