بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 24 مرداد 1388

جواب کروبي به لاريجاني در بارة تجاوز در زندان‌ها

حضرت آقای لاریجانیا
از تجاوزها خودت میدانیا

بازجوها توی زندان‌های ما
بس تجاوزها نمودند ای فتا

حال میگوئی به من مدرک بده
از پی اثبات و رفع شک بده

گر تو خواهی مدرک صاف و درست
خود برو دنبال آنچه میل توست

رو بخواه از بازجوهای عزیز
تا دهندت مدرک خود را تمیز

چون شدی با دیدن مدرک مجاب
ای رئیس پارلمان راحت بخواب!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی