بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 22 مرداد 1388

پاسخي که شکوه ميرزادگي به اکبر گنجي نداده است!

مقاله‌اي خواندني در رابطه با ولايت‌فقيه ِ سيار ِ آقاي گنجي.
شيخ کجرو! شير ما بهتر ز خرچنگ شماست
کجروي، خرچنگوار، البته فرهنگ شماست!
.... هادي

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی