بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 مرداد 1388

وزير علوم جمهوري اسلامي عضو اين آکادمي نيست!

بي.بي.سي: آکادمي علوم نيويورک اعلام کرد.
جا دارد آقاي احمدي نژاد "کردان" را جاش بفرستد. (رحيم‌مشاعي هم بد نيست!)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی