بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 مرداد 1388

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران - در لندن

از همه ایرانیان دعوت میشود ....

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران
از همه ایرانیان دعوت میشود برای پشتیبانی از مبارزات مردم، روز یکشنبه، ۲۶ ژولای، ساعت ۷.۳۰ غروب گرد هم آیند.
سخنرانان: دکتر اسماعیل خویئ، دکتر علیرضا نوری زاده، لعبت والا، دکتر زردشت ستوده، افشین بابازاده، دکتر منوچهر ثابتیان، دکتر مهرداد خوانساری، و شاداب وجدی.

سازمان‌های شرکت کننده: جبهه مردم بلوچستان، رضا حسین بر؛ جبهه ملی‌، مهندس فریدون امیر ابراهیمی و نمایندگان حزب کومله، حزب دموکرات کردستان ایران ، حزب همبستگی دمکراتیک اهواز ( خوزستان)، و حضور هوداران جنبش سبز و جنبش دانشجویان.
در پایان، جمشید رضایی همراه با گروه نغمه برنامه موسیقی‌ اجرأ خواهد کرد.
نشانی‌: Conway Hall, 25 Red Lion Square, London, WC1R 4RL
Holborn: نزدیکترین ایستگاه آندرگراند

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی