بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 18 ارديبهشت 1388

سعی کن ای نازنین خوشگل شوی

سروده اي در پاسخ مجله آلماني اشپيگل

گزارش مجله‌ی آلمانی اشپیگل از زنان داخل ایران - ترجمه‌ی همکار دانشمند ما خانم الاهه بقراط - با انتشار در اینترنت، پاسخی از سوی یکی از نویسندگان اینترنتی گرفت که از پر خواننده‌ترین مقالات شد. وی اشپیگل را به همدهنی با آخوندها متهم میکرد.
مجله آلمانی در گزارش خود نوشته بود که زنان ایران برای لاغر شدن از صبح که برمیخیزند سرکه میخوردند و برای قهوه‌ای شدن پوست، خودشان را جلوی دستگاه جزغاله میکنند.
«ف.م.سخن» نوشت که گزارشگر اشپیگل اقلیتی از زن‌های مرفه ایرانی را نمونه‌ی میلیون‌ها زنی گرفته که با بدبختی در مزارع و کارخانه‌ها کار میکنند. وی نوشت آخوندها هم با همین اغراقگوئی‌ها زنان ما را اسیر کرده‌اند.

گور بابای اشپیگل

سعی کن ای نازنین خوشگل شوی
خار چشم هرچه اشپیگل شوی

چاق و لاغر در دمکراسی حسن
هر طرف خواهی همانسو ول شوی

شیخ میخواهد که تو مثل خودش
همنشین فضله و پشکل شوی

تو همان بهتر که در دریای عطر
غرقه توی بیژن و شانل شوی

شیخ میخواهد تو با زیبائیت
حبس چادر، بندی منزل شوی

کی تو رفتی زیر بار حرف زور
تا عمود شیخ را مایل شوی

شیخ میخواهد ترا در کام خویش،
ور نشد خواهد که تو باطل شوی

گر به نفس خویش داری اعتماد
میتوانی حل هر مشکل شوی

پوست خود را بکش از هر طرف
تا که ای مادام، مادمازل شوی

بینی تو گر زیادی گنده است
پس مبادا از عمل غافل شوی

با خودت هر کار میخواهی بکن
تا که چون جالیز ِ پر حاصل شوی

گر در ایران مانده ای میکوش تا
همدل افراد صاحبدل شوی

میتوانی در وطن چون سروناز
مدعی حق آب و گل شوی

از خلیج فارس تا بحرخزر
مثل مروارید هر ساحل شوی

گر به خارج آمدی آزاده باش
تا به خوبی شمع هر محفل شوی

بین خوشگل های خارج از وطن
سعی کن حتماً مدیرعامل شوی

سعی کن چون آیه در کوه صفا
نم نمک بر عاشقان نازل شوی

فضل و دانش را مبر از یاد خود
تا که هم زیبا و هم فاضل شوی

خوش بود در محفل اهل خرد
خوشگل و فرهیخته داخل شوی

با وقار خویش مشت محکمی
بر دهان ابله و جاهل شوی

هر که بگشاید دهان در ذم تو
خوش بود در کام او فلفل شوی

وانکه میگوید سخن در مدح تو
خوش بود در توی چایش هل شوی

ناقص العقل است اشپیگل نویس
از لجش بهتر که تو کامل شوی

سعی کن آراسته پیراسته
برتر از آن آنجلا مرکل شوی

ذره ای از یاوه گوئی ها نترس
حیف تو گر خائف و بزدل شوی

یاوه گویان را مکن یک لحظه گوش
یاوه گو هرگز نمیگردد خموش

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی