بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 5 فروردين 1388

آیت الله ِ انقلاب آمد

بی. شد و بی. شد و سپس سی. شد
ماهواره هم انگلیسی شد

به صدایش اضافه شد سیما
طرح برنامه‌ها حریصی شد

آیت الله ِ انقلاب آمد
نرم، مشغول پنبه‌ریسی شد

در تمنای نفت، ام.آی.سیکس
کاروبارش دعانویسی شد

با همان مهره های «ایرانی!»
باز مشغول کاسه‌ لیسی شد

پاچه خورهای شاه ِ دین، با هم
کارشان همچنان خبیثی شد

نومسلمانی از دوسو خوشرقص
با دوتا حکم، در رئیسی شد

دور آفاق را صبا گردید
وز چپ و راست غرق پیسی شد

حوزوی شد خبر، نعوذالله
همه تفسیرها حدیثی شد

در اکاذیب، دست و دلبازی
در حقایق، ولی خسیسی شد

فارسی گر سلیس نیست چه غم
که تملق به این سلیسی شد

پاسداران مخفی آمده اند
جوّ استودیو، پلیسی شد!

برفراز است آنتن ملکه
میدهد عمر و میکند تلکه

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی