بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 اسفند 1387

اصغرآقا به اطلاع هموطنان نازکدل ميرساند:

ممکن است اين روزها يک تيرهوائي به خاتمي شليک شود. لطفاً جا نخوريد. خوشبختانه ضارب (که چندان ضاربي هم نيست) دستگير ميشود و اوائل تابستان آينده آقاي رئيس جمهور ضارب خود را عفو ميکند!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی