بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 30 بهمن 1387

هزلم از جد ديگران خوشتر

هزل داتکام طنزهاي سياسي حميدرضا رحيمي شاعر و نويسنده عزيز به روز شد. (همون آپ - ديت)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی