بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 25 بهمن 1387

تفسير سياسي اصغرآقاي ما در باره خاتمي

اصغرآقاي ما که خوانندگان روزنامه اطلاعات از سي چهل پيش ميشناسندش آمده ميگويد:

- آقا در همين چند روزه که آقاي خاتمي نامزدي خودش را براي انتخابات اعلام کرده، بدجوري وضعش خطرناک شده و در لفافه به وضوح! تهديد به قتلش هم کرده‌اند.
- ببين اصغرآقا جان. ما تصميم داريم اين بار راجع به آقاي خاتمي چيزي در اين سايت نگوئيم. هشت سال پيش از همه جلوتر گفتيم و ديگر لازم به تکرار نيست. شما هم چيزي نگو.
اصغرآقا ميگويد:
- نميشود. من بايد بگويم که احتمال انتخاب شدن آقاي خاتمي خيلي زياد است!
- چرا اصغرآقا؟
- براي اينکه ايشان خيلي راضي از پيش آقاي خامنه‌اي برگشته بود. آدمي هم نيست که بيگدار به آب بزند و بيخودي خودش را کانديدا کند. حملاتي هم که از راه نرسيده به او ميکنند، يک مقدار زيادي به نظر ميرسد. هشت سال پيش هم همينجور بود ولي به اين شدت نبود.
- منظورت چيست اصغرآقاجان؟
- منظوري ندارم!!
- پس اين حرف‌ها را براي چي ميزني؟
- همينجوري! يعني همينجوري ميخواهم بگويم که ممکن است آقاي خامنه‌اي رأيش را به آقاي خاتمي داده باشد!
- يعني سيا بازي؟
- من فعلاً به سيا کاري ندارم ولي همين آقاي سارکوزي فرانسه هم انگار يک مايه‌اي آمده و وزيرخارجه انگليس هم خلاصه تکمضرابي زده که خلاصه بايد اينها معتدل بشوند.
- بنابراين؟
- بنابراين به ما چه که بگوئيم شايد خامنه‌اي ميخواهد از شر احمدي‌نژاد راحت شود.
- وا!
- والله!

اصغرآقا اين را ميگويد و يادآور ميشود که امروز 25 بهمن است و فردا 14فوريه، روز والنتاين است. اين تاريخ را به خاطر بسپاريد که من چي گفتم!
قبل از اينکه بخواهيم به اصغرآقا بگوئيم برو بابا، ‌رفته است!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی