بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 20 بهمن 1387

خاتمي با اعلام کانديداتوری خود در انتخابات گفت:

"گفته می‌‏شد دچار ترديد بودم، اما هيچ گاه ترديد نداشتم ... "
(پس کرم داشتي!)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی