بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 16 بهمن 1387

آسيب رسانی به حافظه تاريخی ..... (بخش سوم) منتشر شد

پاسخ احمد افرادي به علي ميرفطروس (درسايت گويا).
بنا بر قولي که به آقاي ميرفطروس داديم، هرگاه پاسخي به آقاي افرادي بنويسند نيز اينجا لينک ميدهيم.
بخش اول - بخش دوم

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی