بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 بهمن 1387

ظاهر و باطن؛ آمار مراجعه به اصغرآقا

5January 2009, Monday 5,877
30January 2009, Friday 4,077
امشب دانشمند بزرگي به من تلفن کرد که معلوم شد .....

امشب دانشمند بزرگي به من تلفن کرد که معلوم شد يکي از مراجعان گه و گاه اين سايت است. چقدر مفتخر شدم. اين اينترنت چه معجزه ها ميکند و ما کنج تنهائي خود، بي خبر!

در سالگرد راه افتادن اين سايت بد نيست حس کنجکاوي خود را بيازمائيد!
با توجه به اينکه همگان همه روز سر نميزنند، از تعداد مراجعات يک ماه ميشود نتيجه هاي خوب از تعداد تقريبي افراد گرفت. که هرکدامشان قدمشان روي چشمان دودو بزن من است.
بالا رفتن ناگهاني بعضي روزها به خاطر لينک هائي است که سايت هاي گويا و بالاترين ميدهند. اين سيستم آمارگيري را هم بخش فني سايت گويا برايم راه انداخته. با اينکه در ايران اصغرآقا را فيلتر کرده اند، هنوز 10.5 در صدش از ايران است. (از 5ژانويه عقب تر را بلد نبودم عيان کنم. لازم هم نبود.)

5January 2009, Monday 5,877
6January 2009, Tuesday 4,071
7January 2009, Wednesday 3,486
8January 2009, Thursday 2,916
9January 2009, Friday 4,317
10January 2009, Saturday 3,134
11January 2009, Sunday 2,902
12January 2009, Monday 2,628
13January 2009, Tuesday 5,238
14January 2009, Wednesday 3,670
15January 2009, Thursday 3,819
16January 2009, Friday 5,975
17January 2009, Saturday 3,079
18January 2009, Sunday 2,706
January 2009, Monday 2,759
20January 2009, Tuesday 2,647
21January 2009, Wednesday 2,632
22January 2009, Thursday 2,759
23January 2009, Friday 2,891
24January 2009, Saturday 2,605
25January 2009, Sunday 2,475
26January 2009, Monday 2,785
27January 2009, Tuesday 2,629
28January 2009, Wednesday 3,555
29January 2009, Thursday 3,144
30January 2009, Friday 4,077
يکي از رقم هاي يکي از روزهائي که در بالا آمده، آن استاد است و يکي از رقم هاي امروز يا فردا هم جنابعالي هستيد. دلم ميخواست يک يک آحاد اين آمار را ميشناختم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی