بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 5 بهمن 1387

بيتي به آخر شعر سيمين اضافه شد

نه کمبيزه اي تو، نه خياري، چه خطائي -- بخشنده شمائي
من آن بزک منتظرستم تو بهاري -- سيمين سه بوواري!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی