بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 30 دي 1387

جواب مسابقه و حمله‌ي آل فلان!

پاسخ مسابقه: "نگه کردن عاقل اندر سفيه" بود. از بوستان سعدي عزيز: "نگه کرد رنجيده در من فقيه .... "
براي کساني که جواب ديگر فرستاده‌اند و بامزه بوده هم يک شماره اصغرآقا پست ميشود.
ضمنا ديگر جواب نفرستيد چرا که ايميل ما به علت حمله‌ي ملخوار ايميل هاي متحدالشکل به نام طرفداران يکي از جمعيت‌ها، فعلاً لبريز شده است. اين ديگر چه جور حقه‌بازي براي فلج کردن ايميل ماست؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی