بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 27 دي 1387

اسرائيل يک مقام مهم دولتي حماس را در غزه کشت

يکي از خبرنگاران پرسيد: "بچه که نبود، چرا او را کشتيد؟".
فرمانده اسرائيلي جواب داد: از بچه گي دنبالش بوديم!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی