بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 25 دي 1387

اعلام کانديداتوري به سبک روحوضي!

بنده کاندید این سفر، آیا بشم آیا نشم
عامل شق القمر، آیا بشم آیا نشم

گر بیاید موسوی، شايد بیام شايد نیام
گر نیاید آن پسر، آیا بشم آیا نشم

پیش کروبی به بالا، بپرم یا نپرم
مایه ی کلی ضرر، آیا بشم آیا نشم

---------------------------------------------
اعلام کانديداتوري به سبک روحوضي!

بنده نامزد این سفر، آیا بشم آیا نشم
عامل شق القمر، آیا بشم آیا نشم

گر بیاید موسوی، شايد بیام شايد نیام
گر نیاید آن پسر، آیا بشم آیا نشم

پیش کروبی به بالا، بپرم یا نپرم
مایه ی کلی ضرر، آیا بشم آیا نشم

بارگاه رهبری، شايد برم شايد نرم
پیش او دولا دمر، آیا بشم آیا نشم

با دم خود پسته!، آیا بشکنم یا نشکنم
شیره ای بر هرچه سر، آیا بشم آیا نشم

بر تذبذب خاتمه، آیا بدم آیا ندم
از دو روئی برحذر، آیا بشم آیا نشم

با حقیقت حرف خود، شايد بگم شايد نگم
راوی اصل خبر، آیا بشم آیا نشم

عشوه ام کم، یک کمی، شايد بشه شايد نشه
بیش از این هم عشوه گر، آیا بشم آیا نشم

مثل رقاص روحوضی، قر بدم یا قر ندم
وارد رقص کمر آیا بشم آیا نشم

دای لالای لای لای - دای لالای لای
Nazare khod ra email konid: hadikhorsandi@aol.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی